KONKURS "ZNAMY DZIECI Z BULLERBYN"
 
12 marca 2018r. w konkursie czytelniczym pt.: „Znamy Dzieci z Bullerbyn” udział wzięło 18 uczniów klas 3 szkoły podstawowej. Spośród uczestników, którzy wykazali się doskonałą znajomością treści książki wyłoniono zwycięzców:
I miejsce              - Zofia Niewmierzycka
II miejsce             - Wiktoria Szpruta
III miejsce            - Izabela Toporowicz
Wyróżnienia          - Maja Włodarczyk
                            - Wiktoria Ratajczak
GRATULACJE!!!
Harmonogram dowozów i odwozów dnia 21 marca 2018 r. (środa)

Dowozy

Klasy I-III i IV-VI szkoły podstawowej

Kurs 1                                                       Kurs 2
Florynki                  7:10                            Żychlewo           7:05
Chwałkowo             7:15                            Wymysłowo        7:10
Rogowo                  7:20                            Potarzyca           7:20
Grabianowo            7:25
Dworzec PKP          7:30

 
Uczniowie z Krobi przychodzą na godz. 7:45
 
Klasy VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum
 
Kurs 3                                                       Kurs 4
Chwałkowo       9:20              Żychlewo               9:25
Florynki             9:25              Wymysłowo           9:30
Rogowo             9:30              Potarzyca              9:40
Grabianowo       9:35
Dworzec PKP    9:40
 
Uczniowie z Krobi przychodzą na godz. 10:00
              
Odwozy: 11:45 i 13:35Gmina Krobia realizuje projekt pn. „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne.
 
Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego poprzez kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 848 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 53 nauczycieli, wdrożenie oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół, a także wdrożenie nowej metody nauczania – programu daltońskiego pozwalającej na rozwój postaw kreatywności, innowacyjności  i pracy zespołowej. 
 
Projektem zostaną objęte następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Krobi, Szkoła Podstawowa w Pudliszkach, Szkoła Podstawowa w Starej Krobi, Szkoła Podstawowa w Nieparcie, a także ich Uczniowie i Nauczyciele. 
 
Główne korzyści płynące z realizacji projektu: 
  • Wzrost kompetencji kluczowych Uczniów w zakresie kompetencji matematycznych i przyrodniczych;
  • Wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych;
  • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych projektem poprzez doposażenie ich w pomoce dydaktyczne
  • Umożliwienie w szkołach objętych projektem realizacji nauczania opartego na metodzie eksperymentu przez doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych 
 
W ramach projektu wdrożony zostanie dodatkowy program zajęć pozalekcyjnych, którego celem będzie skrócenie czasu nauki i podejścia do procesu uczenia się. 
 
Planowana jest realizacja zajęć eksperymentalnych, pozwalających Uczniom na lepsze zrozumienie nauczanych procesów – zwłaszcza w odniesieniu do matematyki i przyrody. Zajęcia nie będą powielać formuły i zakresu standardowych lekcji. Ich elementem będą gry i zabawy.  
 
W tym celu zakupione zostanie wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne 
W ramach zajęć Uczniowie otrzymają dostęp do platformy edukacyjnej oraz autorskie programy zajęć pozalekcyjnych.
Realizacja zajęć pozalekcyjnych planowana jest w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 oraz w I półroczu roku szkolnego 2018/2019. w grupach max. 15 osobowych.

W załączniku znajduje się instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu.
 
Rekrutacja uczniów w związku z realizacją projektu pn.: „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Celem udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez Szkołę, poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
 
Od dnia 26 lutego br. będą drobne zmiany w planie lekcji.
Proszę zapoznać się ze zmianami w zakładce uczeń->plan lekcji.Odsłon artykułów:
928871