Rekrutacja uczniów w związku z realizacją projektu pn.: „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Celem udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanym przez Szkołę, poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
 
Od dnia 26 lutego br. będą drobne zmiany w planie lekcji.
Proszę zapoznać się ze zmianami w zakładce uczeń->plan lekcji.

Koder Junior

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM we współpracy z partnerami Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Fundacją Pro Cultura realizuje projekt dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kierownikiem Projektu jest prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak, kierownik Zakładu Pedeutologii. Głównymi ekspertami projektu są Pani Prodziekan prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak (Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej), prof. UAM Małgorzata Cywińska (KierownikZakładu Edukacji Dziecka), prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska (KierownikZakładu Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej). Koordynatorami projektu są dr Krzysztof Wawrzyniak (WSE), dr Daria Hejwosz-Gromkowska (WSE) i dr Agnieszka Cieszyńska (Wydział Biologii).

Konkurs Pięknego Czytania

W klasie I c SP w Krobi odbył się Konkurs Pięknego Czytania. Dzień 17 stycznia był dniem dla nas szczególnym. Tego dnia pierwszoklasiści po raz pierwszy uczestniczyli w tego typu konkursie.
Celem  konkursu było przede wszystkim motywowanie dzieci do czytelnictwa, rozbudzanie pasji czytania, doskonalenie umiejętności poprawnego  głośnego czytania oraz  integracja klasy.  Każdy uczeń miał do wyboru jeden z dwóch wcześniej ustalonych przez klasę  tekstów. Uczniowie do konkursu podeszli bardzo rzetelnie. Wytrwale ćwiczyli czytanie i pokazali się z jak najlepszej strony. W gronie zaproszonego jury pojawiła się dwie mamy; Pani Mirosława Nowacka, oraz Pani Aleksandra Olejniczak. Panie miały nie lada problem z wyborem  trzech pierwszych miejsc. Jury brało pod uwagę poprawność  czytanego tekstu, wyrazistość, styl, tonację, postawę siedzenia oraz strój.
Z pośród dzieci wyłoniono trzy wyróżnienia które zdobyli;  Mikołaj Jędryczkowski, Monika Nowak oraz Anna Olejniczak. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy , gromkie brawa oraz słodki upominek, a troje zwycięzców dodatkowo nagrody książkowe ufundowane przez radę rodziców. Na zakończenie nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć, aby uwiecznić tak ważne wydarzenie w naszej klasie.
Odsłon artykułów:
985773