Publikacje
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Kasperczak   
niedziela, 09 lutego 2014 15:11
Koncert laureatów IV Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek  i wspólne kolędowanie
w Kościele w Krobi
     W niedzielę dnia 2 lutego 2014 r. o godz. 15:00 w Kościele p/w Świętego Mikołaja w Krobi odbył się koncert laureatów IV Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej połączony ze wspólnym śpiewaniem kolęd.
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Kasperczak   
niedziela, 09 lutego 2014 15:01
IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałekdla uczniów klas I – III szkoły podstawowej
     Dnia 29 stycznia 2014 r. w sali gimnastycznej  Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi odbył się IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej. Jego organizatorami byli: pan Krzysztof Kasperczak – wicedyrektor szkoły oraz nauczycielki kształcenia zintegrowanego. Wzięło w nich udział 41 dzieci ze wszystkich szkół naszej gminy.
     Atmosfera konkursu była wspaniała, a spowodowały  ją migocące nad wykonawcami światła wprowadzające świąteczny nastrój (to zasługa pana Krzysztofa Sudolskiego z zespołu muzycznego "Timer") oraz świąteczna dekoracja wykonana przez organizatorów.
Dzieci oceniało jury w składzie: Jowita Augustyniak  - przewodnicząca, pani Danuta Chalecka i pan Jakub Wolny – członkowie (wszyscy z Rawicza).

 

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Kasperczak   
niedziela, 09 lutego 2014 14:54
Koncert piosenek świątecznych i wspólne kolędowanie w Chumiętkach
     Dnia 19 stycznia br. (niedziela) o godz. 15:00 w kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach członkowie grupy wokalnej „Tęcza” Bartek Paris (klasa Ic), Łucja Ofierzyńska (klasa IVb, Klaudia Pospiech (klasa IVb),  Klaudia Sędziak (klasa IVa), Wiktoria Wencel (klasa IVb), Martyna Wojciechowska (klasa IVa), Katarzyna Junkert (klasa Va) i Alicja Sorbicka (klasa VIb) wzięli udział w koncercie piosenek świątecznych i wspólnym kolędowaniu.
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Ratajczyk   
czwartek, 04 kwietnia 2013 18:19
  alt
   

Projekt „Zajęcia dodatkowe w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III w Gminie Krobia” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

Gmina Krobia realizuje projekt pt. „Zajęcia dodatkowe w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III w Gminie Krobia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ten będzie realizowany w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Okres realizacji niniejszego projektu obejmuje rok szkolny 2012/2013. Działaniami w ramach projektu będzie objęta grupa uczniów z klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krobia. Uczniowie ci, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb będą uczestniczyli w następujących zajęciach dodatkowych:
  • Zajęcia dla dzieci  z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • Zajęcia logopedyczne;
  • Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
  • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.
Udział ucznia w projekcie jest bezpłatny.
W ramach niniejszego projektu zostanie również doposażona baza dydaktyczna szkół w pomoce dydaktyczne. Zakup ten wynika z procesu indywidualizacji nauczania i wychowania, zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w kl. I-III szkoły podstawowej, określonej Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Ogółem projekt ten jest kontynuacją szerszego projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a dotyczącego indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonego w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Wprowadzona od 1 września 2009 roku nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół mówi, iż celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest kształtowanie u uczniów i uczennic postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.  Przewiduje, że indywidualna praca z uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych będzie stałym elementem nowej jakości procesu kształcenia i wychowania. Ogółem edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VI szkoły podstawowej, jednocześnie zapewniając kontynuacje i ciągłość procesu edukacji rozpoczętego w przedszkolu.
Podsumowując prawidłowa realizacja projektu „Zajecia dodatkowe w ramach Indywidualizacji nauczania w klasach I-III w Gminie Krobia” ma doprowadzić do osiągnięcia celu podstawowego, jakim jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w gminie.

 
 
 
 
 
 
 
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez szymon   
poniedziałek, 20 czerwca 2011 08:35

Publikacje nauczycieli


Biernat Adriana

- Metoda dobrego startu
- Rola rodziny w wychowywaniu dziecka niepełnosprawnego
- Potrzeby dzieci w wieku wczesnoszkolnym
- Lekcja koleżeńska

Parycja Kapała
- Zajęcia śródlekcyjne
- Wpływ zabaw i gier na rozwój dziecka
- Konspekt lekcji wychowawczej

Gembiak Maria
- Gry i zabawy w rozwijaniu umiejętności czytania
- Płacimy podatki
- Praca domowa dzieci w młodszym wieku szkolnym
- Scenariusz zajęć z nauczania zintegrowanego dla klasy II

Gembiak Sławomir
- Lekcja jako podstawowa forma organizacyjna wychowania fizycznego w szkole

Giera Maria
- Gromadzenie i wykorzystanie zbiorów w procesie zdobywania wiedzy społeczno - przyrodniczej
- Scenariusz zajęć z nauczania zintegrowanego dla klasy I
- Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania

Hoska Hanna
- Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły - Przygotowanie i organizacja konkursu

Kaczmarek Jolanta
- Jak przeżyć z nastolatkiem?
- Wielki Jubileusz

Kasprzak Angelika
- Kinezjologia edukacyjna
- Plan pracy klubu miłośników przyrody


Kaźmierczak Maria
- How teenagers are using the...

Kreczmer Dariusz
- Ćwiczenia śródlekcyjne
- Pierwsza pomoc przedlekarska w szkole
- Sporty siłowe dla dzieci i młodzieży
- Wzory dyplomów
- Zasady pierwszej pomocy

Molicka Karolina
- Konspekt zajęć z nauczania zintegrowanego w wykorzystaniem prezentacji multimedialnej Poznajemy części mowy
- Wykorzystanie komputera w różnych dziedzinach edukacji wczesnoszkolnej

Matusiak Justyna
- Działania na ułamkach zwykłych - utrwalenie z wykorzystaniem układanki
- Ułamki zwykłe i dziesiętne - powtórzenie
- Utrwalenia wiadomości o trójkątach - figury płaskie
- Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej
- Wyszukiwanie informacji na określony temat za pomocą katalogów bibliotecznych i internetu
- Wyszukiwanie informacji w internecie

Matyla Ireneusz
- Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki
- Scenariusz lekcji w klasie II gimnazjum. Temat: Wzory skróconego mnożenia

Musielska Jolanta
- Słuchowisko gwarowe: Zwirzynio Ignasia
- Słuchowisko gwarowe: Bajyry Ignasia
- Czynniki pozaszkolne a efektywność kształcenia
- Scenariusz uroczystości z okazji 20-lecia Klubu Seniora
- Scenariusz uroczystości z okazji Święta Patrona, 25-lecia szkoły
-
Konspekt zajęć z edukacji muzycznej nauczania zintegrowanego w klasie I
- Scenariusz uroczystości zakończenia roku szkolnego i pożegnania klas III

Pietrzak Longina
- Inscenizacja pt. "Który układ ważniejszy"
- Program artystyczny "Dzień Kobiet"
- Przyroda kl. IV: Zmienność pogody w Tatrach
- Scenariusz lekcji wychowawczej: Mój wpływ na opinię i zachowanie klasy
- Wykorzystanie hodowli roślinnych i zwierzęcych w procesie dydaktycznym i wychowawczym

Poślednik Ewa
- Układ współrzędnych

Rosa Elżbieta
- Pięciominutówki ortograficzne w klasach I-III

Sikorski Włodzimierz
- Fair play
- Wpływ rodziny na wychowanie w nowoczesnym świecie


Skrzypczak Violetta
- Plan metodyczny lekcji koleżeńskiej z lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym w klasie ID gim.
- Gimnastyka środkiem do kształtowania wybranych właściwości kondycyjnych - szybkości oraz gibkości

Szlachetka Jolanta
- "Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie..." - liryczne wyznanie w wierszu Adama Mickiewicza " Do M***"
- Analiza i interpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy"
- Człowiek człowiekowi wilkiem