PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Górkowska   
niedziela, 27 listopada 2016 21:57
„Mediacje w szkole szansą porozumienia na przyszłość”

 
14 listopada 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi  w Krobi odbyła się Konferencja dla rad pedagogicznych szkół z terenu Gminy Krobia pod hasłem „ Mediacje szansą porozumienia na przyszłość”. Stanowiła ona jeden z etapów wdrażania mediacji w szkołach  w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zainicjowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu we współpracy z samorządem gminy Krobia.  Spotkanie zostało  zaplanowane i zrealizowane w ramach projektu „Bezpieczna +” realizowanego przez zespół pedagogów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi jako kontynuację działań mediacyjnych i doskonalenie umiejętności nauczycieli w tym zakresie. Projekt nie miałby szans gdyby nie pomoc i zaangażowanie placówek oświatowych na terenie naszej Gminy. W lutym 2016 roku odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i pedagogów szkolnych z placówek oświatowych funkcjonujących na terenie  gminy Krobia z Burmistrzem Krobi Sebastianem Czwojdą w celu zapoznania z założeniami projektu. Efektem spotkania był udział pedagogów szkolnych z terenu gminy Krobia w szkoleniach dla mediatorów szkolnych, rówieśniczych i oświatowych. Ich organizatorem było Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu współpracujące z Polskim Centrum Mediacji. Pedagodzy szkolni uczestniczyli także w Konferencji zorganizowanej 22 września w Poznaniu pod hasłem „Mediacje w szkole – kształtowanie odpowiedzialnych postaw uczniów i pozytywnych relacji w środowisku szkolnym”. Organizatorami wydarzenia byli sygnatariusze porozumienia kreującego Wielkopolskie Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie z siedzibą w Poznaniu oraz Sąd Okręgowy w Poznaniu. Kolejnym etapem wdrażania mediacji w szkole było spotkanie przedstawicieli  uczniów wszystkich szkół z terenu gminy Krobia z Panią mecenas  Jolantą  Kucharzak  koordynatorem merytorycznym Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w Poznaniu w celu zaangażowania uczniów w proces budowania mediacji rówieśniczych w szkole. Efektem tego spotkania było ustalenie, iż spośród uczniów każdej szkoły gminy Krobia należy wybrać kandydatów, którzy zostaną przeszkoleni w celu przygotowania profesjonalnej grupy szkolnych mediatorów rówieśniczych. Na podstawie ankiet przeprowadzonych w szkołach wyłoniono 80 uczniów, po 20 z każdej placówki. Mediatorami zostali uczniowie cieszący się zaufaniem wśród rówieśników, posiadający umiejętności rozwiązywania konfliktów w oparciu o współpracę. Wśród uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi  w warsztatach z zakresu  umiejętności mediacyjnych prowadzonych przez zawodowych mediatorów  - Magdalenę Pęczkowską i Annę Karwowską udział wzięli:
Maria   Rozwalka                    kl. VI a
Angelika Bartz                        kl. VI a
Klaudia Łuczak                       kl.  VI b
Weronika Marcinkowska       kl.  VI b
Zofia Wałkiewicz                    kl.  VI c
Kacper Ratajczak                   kl.  YI c
Aleksandra Czwojda               kl.  VI c
MARIA KAŹMIERCZAK               KL. I A
EDMUND SZCZEPANIAK            KL. I A
WIKTORIA WENCEL                 KL. I B           
DARIA STOCHAJ                        KL. I B
AMELIA CHUDA                         KL. I B
WERONIKA MAJEWSKA              KL. I B                         
SANDRA BZDĘGA                        KL. I C
ROZALIA ZIELIŃSKA                   KL. II A
ADRIAN STACHOWIAK                KL. II B
WIKTOR DUDKA                         KL. II C
ZOFIA RADCZYK                         KL. II C
PAWEŁ GAŁA                              KL. III A
AGATA PAIKERT                          Kl.  III C
 
Umiejętności jakie zdobyli w ramach szkolenia mogliśmy docenić oglądając prezentację  scenek, przedstawiających sytuacje konfliktowe z życia  codziennego młodych ludzi w szkole lub w domu, podczas wspomnianej konferencji. Mediatorzy w sposób profesjonalny prowadzili rozmowę ze stronami sporu, stosując zasady mediacji tj. bezstronność, dobrowolność, poufność, akceptowalność osoby mediatora oraz neutralność, ukierunkowując strony i wspierając  w znalezieniu satysfakcjonującego ich rozwiązania.  Pięknie pokazali towarzyszące im emocje i jednocześnie wyrażali  swoje potrzeby. Panie mediatorki apelowały do nauczycieli o kredyt zaufania do uczniów i wiarę w ich umiejętności.                 Część szkoleniową konferencji prowadziła Pani Katarzyna Stryjek - mediator w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku. Przekazała ona uczestnikom wiedzę merytoryczną nie tylko na temat  teorii konfliktu, procesu mediacji, ale także charakterystycznych zachowań dzieci i młodzieży wynikających ze specyfiki wieku dorastania. Podkreślała znaczenie dialogu w budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem i znaczenie przyjaznej atmosfery w środowisku szkolnym. Prelegentka uważa, że uczniowie doświadczając  i rozwiązując  konflikty za pomocą mediacji nabywają umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych i lepiej funkcjonują w przyszłości. Nadmieniła również, iż młodzi ludzie często obserwują najbliższych dorosłych w różnych sytuacjach życia codziennego i kopiują ich nie zawsze asertywne zachowania. Atutem młodych w mediacji rówieśniczej jest znajomość potrzeb swoich rówieśników, spontaniczność, otwartość i  skłonność do ugody. Myślę, że mediatorzy będą wspierać nauczycieli w rozwiązywaniu problemów rówieśników i rozwijać swoje mediacyjne umiejętności. Tego z całego serca życzę nam wszystkim.