Gmina Krobia realizuje projekt pn. „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne.
 
Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego poprzez kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 848 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 53 nauczycieli, wdrożenie oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół, a także wdrożenie nowej metody nauczania – programu daltońskiego pozwalającej na rozwój postaw kreatywności, innowacyjności  i pracy zespołowej. 
 
Projektem zostaną objęte następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Krobi, Szkoła Podstawowa w Pudliszkach, Szkoła Podstawowa w Starej Krobi, Szkoła Podstawowa w Nieparcie, a także ich Uczniowie i Nauczyciele. 
 
Główne korzyści płynące z realizacji projektu: 
  • Wzrost kompetencji kluczowych Uczniów w zakresie kompetencji matematycznych i przyrodniczych;
  • Wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych;
  • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych projektem poprzez doposażenie ich w pomoce dydaktyczne
  • Umożliwienie w szkołach objętych projektem realizacji nauczania opartego na metodzie eksperymentu przez doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych 
 
W ramach projektu wdrożony zostanie dodatkowy program zajęć pozalekcyjnych, którego celem będzie skrócenie czasu nauki i podejścia do procesu uczenia się. 
 
Planowana jest realizacja zajęć eksperymentalnych, pozwalających Uczniom na lepsze zrozumienie nauczanych procesów – zwłaszcza w odniesieniu do matematyki i przyrody. Zajęcia nie będą powielać formuły i zakresu standardowych lekcji. Ich elementem będą gry i zabawy.  
 
W tym celu zakupione zostanie wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne 
W ramach zajęć Uczniowie otrzymają dostęp do platformy edukacyjnej oraz autorskie programy zajęć pozalekcyjnych.
Realizacja zajęć pozalekcyjnych planowana jest w II półroczu roku szkolnego 2017/2018 oraz w I półroczu roku szkolnego 2018/2019. w grupach max. 15 osobowych.

W załączniku znajduje się instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu.
 Odsłon artykułów:
961182